مرکز علمی کاربردی

مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه از سال 1378 تاسیس  و در مقاطع کاردانی و کارشناسی گروه  رشته های مدیریت و حسابداری مشغول به فعالیت می باشد.

ریاست مرکز: سرکار خانم دکتر فائزه پرندوش

معاونت آموزشی مرکز: سرکار خانم دکتر نغمه گردینی

مسئول حراست: جناب آقای امیر آدینه وند

مدیر مالی: جناب آقای احمد فتحی