بازرگانی و بازاریابی

حوزه بازرگانی و بازاریابی

ردیف

نام دوره

تعداد ساعت

1

اصول بازاریابی

30

2

اصول و فنون مذاکره

20

3

ایجاد انگیزش در نیروهای فروش

10

4

مدرسه حرفه ای فروش

120

5

مدیریت برند

24

6

مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)

30