مدیریت دانش

مقدمه / معرفی اجمالی

امروزه مديران هوشمند دريافته‌اند كه دانش و اطلاعات به‌عنوان مهم‌ترين جنبة سرمايه‌هاي فکری سازمان، منابع با ارزشي هستند كه مي‌توانند در جهت دستيابي به اهداف استراتژیک، نقش مؤثري ايفا نمايد. آگاهي سازمان‌ها نسبت به اهميت دانش، آن‌ها را بر آن داشته است كه به‌دنبال ايجاد فرآيندهايي براي مديريت اين جنبه از سرمايه‌هاي ارزشمند سازمان باشند.

مديريت دانش فرآيندي است که به انتخاب، سازماندهي، توزيع و توليد دانش و تجربه براي کسب مزيت رقابتي کمک مي‌کند. در واقع مديريت دانش همان اداره كردن جريان روان دانش و رساندن آن به كاربران نيازمند آن است، تا با كمك دانش دريافتي با كيفيت و سرعت بيشتر عمل كنند. از اين رو مي‌توان گفت مديريت دانش ابزاري براي افزايش "هوشمندي كسب و كار"، كه مهم‌ترين وسيله سودآوري در محيط كسب و كار امروزي است، مي‌باشد. در بازارهاي پوياي امروز، شركت‌ها براي پيروزي به بهرة هوشي بسيار بالايي نياز دارند. آن‌چه بهرة هوشي سازمان را بالا مي‌برد، يادگيري فردي كاركنان و نيز يادگيري جمعي در ساية برخورد و تعامل اندیشه‌های مختلف با یک‌ديگر است.

رويكرد سازمان
  نگاه جامع به مديريت دانش سازماني (مديريت دانش، يادگيري سازماني، سرمايه‌هاي فکري،  نوآوري و مديريت مستندات) ارائه راه‌حل‌های مدیریت دانشی متناسب‌سازی شده با توجه به نیازها و اقتضائات سازماندر نظر داشتن نگاه بلند مدت ايجاد نظام جامع مديريت دانش در كنار ارائة راه‌كارهاي زودبازده (بسته‌هاي موفقيت) با هدف ايجاد انگيزه براي اجراي اقدامات بلند مدت نگاه جدي و عميق به مديريت تغيير به‌عنوان پيشران اصلي پروژه و زمينه‌ساز ايجاد پياده‌سازي بنيادين نظام مديريت دانش نگاه انسان محور به توسعة مديريت دانش به‌جاي نگاه ابزار محور

  خدمات پيشنهادي
  1-  برنامه‌ریزی جامع و تدوین نقشه راه توسعه مديريت دانش 
  • تدوين برنامة جامع مديريت دانش سازماني
  • برنامه ريزي معماري دانش سازماني
  2- تدوین نقشه دانش سازمان
  • نقشة فرایندی دانش
  • نقشة منابع دانش
  • نقشة ساختاري دانش 

  3- ثبت و تدوين برترين تجارب

  •  مستند سازي دانش و درس‌آموخته‌هاي پروژه‌
  • كسب دانش و مستندسازي تجارب مديران و خبرگان
  • بازنمایی دانش به منظور ارائه دانش اکتساب شده به گویاترین شکل و با هدف ایجاد قابلیت بهره‌برداری از آن
  4- توسعه فرايندهاي تسهيم دانش
  • طراحي و توسعه بسترهاي تعاملات رودررو؛ مانند انجمن تجارب يا (CoP)
  • راه ­حل­هاي مبتني بر فناوري اطلاعات؛ مانند پورتال دانشي
  5- راه‌اندازي نظام جامع مديريت دانش
  • راه‌اندازي نظام مديريت دانش سازماني
  راه‌اندازي نظام مديريت دانش پروژه و طرح 
  6- آموزش و فرهنگ ­سازي از طريق برگزاري دوره­ها و  كارگاه­هاي تخصصي مديريت دانش