دوره های تخصصی مدیریت

مرکز آموزش کاربردی مدیریت سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه با علم به ضروریت تعریف و تدوین دوره های کار آمد آموزش مدیریت جهت برآورده نمودن درخواست های متقاضیان مختلف اقدام به ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت نموده است تا بتواند بالاترین کیفیت آموزشی را در دوره های زمانی کوتاه در اختیار متقاضیان خود قرار دهد.