شناخت و عارضه یابی

مقدمه / معرفی اجمالی

در سالهای اخیر موضوعی که بیش از پیش سازمانها و ذهن مدیران ارشد آنها را سخت درگیر نموده است، ایجاد تغییر و تحول به موقع و بهبود وضعیت سازمان در راستای ارتقا بهره وری و رقابت‌پذیری است. سازمان ها سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي هستند كه براي بقاء و تداوم حيات خود با محيط در تعامل هستند. شتاب، تغيير و تحولات محيطي، سازمان ها را وادار به انطباق با شرايط موجود و آتي به منظور تداوم حيات و بقاء مي‌نمايد و لازمه تداوم حيات و بقاء، رشد، تكامل و حركت به سوي بلوغ و برتري سازماني مي‌باشد و اين امر مستلزم تغيير، اصلاح و بهبود وضعيت سازماني است. از طرفي، شرط لازم براي تغيير، اصلاح و بهبود، شناخت عارضه‌هاي سازماني مي‌باشد. برای دستیابی به این هدف انجام مطالعات عارضه‌یابی سازمانی در فرآیند پشتیبانی از ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری سازمان‌ها، یکی از الزامات اولیه و شرط لازم برای صرف منابع جهت انجام هرگونه اقدام نتیجه بخش در فرآیند حفظ، تداوم و ارتقا رقابت‌پذیری در آن در سازمانها محسوب می گردد. ارائه مدلهای عارضه‌یابی در حوزه مدیریت تحول در سازمانها از دیرباز مورد توجه متخصصان و دانشمندان علم مدیریت و مهندسی سازمانها بوده است. .سازمان مدیریت صنعتی به عنوان اولین نهاد پیشرو در توسعه و تحول مدیریت کشور نیز در این عرصه فعالیت های زیادی انجام داده است. حاصل این مطالعات و تحقیقات از یک سو و از سوی دیگر عملیاتی سازی آن در سازمان‌های مختلف به صورت اجرای طرح های مشاوره ای توانسته است ضمن ایجاد بدنه دانشی در این حوزه به ایجاد یک نظام منسجم برای خود عارضه‌یابی دوره‌ای توسط مدیران سازمان ها و شناسایی به موقع علائم و ریشه‌های مشکل و یافتن راه حلهای مناسب و الویت‌بندی شده برای حل آنها با توجه به امکانات در دسترس سازمان عارضه‌یابی شونده بوده است نیز بیانجامد. که این ظرفیت در تیم مشاورین سازمان مدیریت صنعتی قابل دسترس می باشد.

رويكرد سازمان

رویکرد سازمان مدیریت صنعتی حفظ، تداوم و ارتقای رقابت پذیری ، شناسایی به موقع علائم مشکل و ریشه علتها ویافتن راه حل مناسب برای رفع موانع از یکسو و شناخت فرصت ها و اقدامات بایسته از سوئی دیگر در سازمان ها می باشد.