تولیدی ، مهندسی فناوری اطلاعات

حوزه فناوری اطلاعات

ردیف

نام دوره

تعداد ساعت

1

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

12

2

استفاده از رایانه و مدیریت فایلها

8

3

واژه پردازها

26

4

صفحه گسترده ها

26

5

بانکهای اطلاعاتی

26

6

آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS

30