مرکز علمی کاربردی - کاردانی

دوره های کاردانی

  • کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  • کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتی
  • کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالیاتی
  • کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر
  • کاردانی امور بانکی
  • کاردانی بازاریابی
  • کاردانی امور بورس
  • کاردانی حسابداری واحدهای صنفی
  • کاردانی حرفه ای مدیریت- امور اداری
  • کاردانی حرفه ای گردشگری