توسعه منابع انسانی

مقدمه / معرفی اجمالی

اگر فرایندهای سازمان را مانند حلقه های یک زنجیر درنظر بگیریم، فرایند مدیریت منابع انسانی یکی از مهم ترین حلقه های این زنجیر است. دانش مدیریت منابع انسانی در تمام سازمان ها ، شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی دنیا نقش کلیدی و راهبردی را ایفا می نماید. بسیاری از سازمان های موفق و پیشرو همواره حوزه مدیریت منابع انسانی را به عنوان یک مزیت رقابتی نسبت به سایرر قبا در نظر گرفته اند و با سرمایه گذاری های بهنگام و آگاهانه در این بخش ، گوی سبقت را از دیگر سازمان های رقیب ربوده اند.  پیرامون جایگاه مدیریت منابع انسانی  و ضرورت  و اهمیت این موضوع  در سازمان های ایرانی سازمان مدیریت صنعتی  یکی از ارکان اساسی خدمات مشاوره و تحقیق خود را در حوزه  ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی به سازمان ها شرکت ها و دیگر نهادیای ملی و فراملی  قرارداده است 

رويكرد سازمان
رویکرد سازمان مدیریت صنعتی در ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی  علی رغم توسعه ظرفیت دانش ، نگرش و بنیش مدیران منابع انسانی توسعه و توانمندسازی همه سرمایه های انسانی  آنها نیز می باشد.  راه اندازی مرکز ارزیابی و ارتقاء شایستگی های مدیران با هدف توسعه در حوزه رهبری و مدیریت سرمایه های انسانی یکی دیگر  از رویکردهای خدمات مشاوره منابع انسانی  سازمان  به منظور کمک به تحقق شایسته محوری و شایسته سالاری  در کشور است. 

همچنین بهره گیری از آخرین دستاوردها و مدل های موجود در توسعه و رهبری مدیران با انجام فعالیتهای توسعه ای و شکوفا نمودن قابلیتهای دانشی، نگرشی و مهارتی مدیران ، کارشناسان و ... که موجبات رشد و بالندگی فردی و سازمانی آنان  را درسطح بنگاههای اقتصادی کشور فراهم نماید از دیگر اهداف  و رویکردهای این بخش می باشد . 

خدمات پيشنهادي
 • توسعه و رهبری مدیران حرفه ای ( منابع انسانی)
 • تدوين استراتژي منابع انساني
 • طراحی ، اجرا و برگزاری کانون های ارزیابی ، جذب و استخدام مبتنی بر مدل های شایستگی
 • انجام تجزيه و تحليل شغل و برنامه ريزي نيروي انساني
 • توانمندسازی سازمان‌ها و شركت ها در جذب کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه
 • اجراي نيازسنجي آموزشي و همچنين برنامه ريزي آموزشي كاركنان
 • طراحی و استقرار نظام ارزیابی و توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت‌هاي ارتقای شغل
 • طراحي و استقرار نظام حقوق و دستمزد
 • طراحي و استقرار نظام  مديريت عملكرد كاركنان
 • طراحي و استقرار نظام پاداش كاركنان مبتني بر نظام مديريت عملكرد
 • ارزيابي فرهنگ سازماني
 • جانشين پروري
 • مطالعه و پژوهش در زمینه مفاهيم، الگوها، و روش‌هاي نوین مدیریت منابع انساني
 • سنجش و اندازه گیری رضایت ، تعهد و تعلق کارکنان
 • عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شركت ها .....