ویژه صنعت پخش

ویژه صنعت پخش


ردیف

نام دوره

تعداد ساعت

1

کارگاه آموزشی تکنیک های پیش بینی اهداف فروش

15

2

کارگاه ارزیابی عملکرد

20

3

کارگاه اقناع و نفوذ

10