مرکز علمی کاربردی - کارشناسی

دوره های کارشناسی

  • کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابداری مالی
  • کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه بیمه اموال
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
  • کارشناسی حرفه ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی
  • کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- خانواده