سومین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی

رشد تولید، مهار تورم و لزوم حاکمیت شرکت ها مبتنی بر قوانین و دانش روز، به منظور دستیابی به اهداف و بهره وری بالاتر ، توسعه اقتصادی کشور به عملکرد شرکت های ایرانی وابسته می باشد، لذا سازمان مدیریت صنعتی با ماموریت بهبود فضای کسب و کار و طرح نظریات و تجارب جهانی و ارایه موضوعات و چالش های کلیدی شرکت داری و پرورش کادر مدیریت و تبیین راهکارهای مناسب اقدام به برگزاری سومین کنفرانس بین المللی راهبری شرکتی با موضوع" رابطه هیات مدیره و مدیرعامل در تحقق اهداف نظام راهبری شرکتی " در روزهای 23 و 24 آبان ماه سال جاری نموده است.