بیست یکمین دوره اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی

سازمان مدیریت صنعتی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سابقه شصت سال فعالیت در مشاوره، آموزش و تحقیق، متولی اعطای "جایزه ملی تعالی سازمانی" میباشد که از سال 1382 آغاز شده است. این سازمان، پیشرو در نهادینه کردن تعالی سازمانی در کشور و به دنبال کمک به اثبات شایستگی ها و قابلیت های بنگاهها و سازمانهای ایرانی از طریق ارزیابی و معرفی سازمان هایی است که در مسیر تعالی خود و تحقق اهداف مهم توسعه اقتصادی اجتماعی در کشور میکوشند.

"جایزه ملّی تعالی سازمانی" دارای تاییدیه رسمی و اعتباردهی سازمان ملی بهره وری ایران و همچنین دارای نظامنامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از این رو، معتبرترین و با قدمتترین رویداد ملی در حوزه تعالی بهشمار میرود. شایان ذکر است طبق بخشنامه رسمی، کلیه سازمانها، بنگاهها و نهادهای دولتی، صرفاً مجاز به شرکت در ارزیابی و اعطای جوایزی هستند که اعتبار لازم را از سازمان ملی بهرهوری ایران کسب نموده باشند.


همه شرکتها و سازمانهای ایرانی بزرگ، متوسط و کوچک اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی میتوانند در یکی از بخشهای ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و عمومی، با پیادهسازی الگوی تعالی سازمانی، متقاضی شرکت در "بیست و یکمین دوره اعطای جایزه مل ی تعالی سازمانی" باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این فرایند، لطفا دستور فرمایید به نشانی اینترنتی iranaward.imi.ir مراجعه و یا با مرکز تعالی سازمانی دبیرخانه دائمی جایزه ملّی تعالی سازمانی به شماره تلفن 88604332 021 تماس حاصل گردد.