همایش ملی مدیریت کسب و کار

همایش ملی مدیریت کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان 

تاریخ برگزاری 15 و 16 تیرماه 

دبیرخانه: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، صندوق پسنی 416