وبینار بین المللی مشترک دانشگاه کردستان، سازمان مدیریت صنعتی کردستان، دانشگاه علوم و فنون کاربردی FHM آلمان و موسسه توسعه مهارت های مدیریتی لندن LISD

وبینار بین المللی مشترک دانشگاه کردستان، سازمان مدیریت صنعتی کردستان، دانشگاه علوم و فنون کاربردی FHM  آلمان و موسسه توسعه مهارت های مدیریتی لندن LISD