برگزارى كلاس هاى هشتمين دوره در سطح دكتراى حرفه اى مديريت كسب و كار

كلاس هاى هشتمين دوره در سطح دكتراى حرفه اى مديريت كسب و كار با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد.