دوره رايگان آشنايى تعالى سازمانى

مركز تعالى سازمانى سازمان مديريت صنعتى برگزار  مى كند: ✅دوره آموزشى مجازى و آنلاين "آشنايى با مدل تعالى سازمانى

✅شركت در دوره رايگان مى باشد

✅جهت ثبت نام به سامانه https://lms.imi.ir مراجعه نماييد.