همايش عرصه يادگيرى مديران منابع انسانى

تكنولوژي ها و فرآيند هاي نوين منابع انساني در بيست و دومين همايش عرصه يادگيري مديران منابع انساني(7 و8 اسفند 1398 – جزيره كيش) سازمان مديريت صنعتي-88604222 داخلي 3172 -3142-3151  Conf@imi.ir   09125838895-www.imi.ir