پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انساني با تاکید برتجارب بین المللی

مهم­ترین رویداد علمی کشور در حوزه منابع انسانی

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انساني با تاکید برتجارب بین المللی

سرمایه های انسانی و رقابت پذیری

28 و 29 آبان ماه 1398- تهران

 • تازه های فرایندهای منابع انسانی
 • منابع انسانی و چابکی سازمانی
 • جانشین پروری و مسئولیت پذیری جوانان
 • مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای
 • نقش مدیریت منابع انسانی در رونق تولید، توسعه اشتغال و رقابت پذیری
 • مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مقتضیات زمان ( رکود،تحریم،شرایط پیچیده محیطی)
 • جذب، توسعه، نگهداشت و خروج سرمایه های انسانی در کسب و کارهای دانش بنیان
 • مدیریت سرمایه های اجتماعی(امید، اعتماد و مشارکت)
 • توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار
 • سرمایه انسانی جهانی/ جهانی شدن
 • مدیریت منابع انسانی نقش مشترک تمام مدیران
 • آینده پژوهی منابع انسانی و تحول دیجیتال