نشست صمیمانه با اساتید مرکز علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه در تاریخ 16 مهر ماه 1398 نشست صمیمانه با حضور سرکار خانم دکتر پرندوش ریاست محترم مرکز علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه با اساتید مرکز برگزار شد.