برگزاری جلسه دفاع DBA

جلسه دفاع دکترای سرکار خانم فهیمه روشن برگزار شد.


  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر فحرالدین  معروفی
  • استاد داور داخلی: جناب آقای دکتر مصطفی امامی
  • استاد داور خارجی: جناب آقای دکتر حقیقی راد
  • مسئول اجرایی سازمان: سرکار خانم دکتر فائزه پرندوش
  • نمره 19.75 ودرجه عالی