برگزاری جلسه دفاع DBA

جلسه دفاع دکترای جناب آقای کیومرث فلاحی در 9 اسفند 1397 برگزار شد.


  • استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهمن سعید پور
  • استاد داور داخلی: جناب آقای دکتر مصطفی امامی
  • استاد داور خارجی: سرکار خانم دکتر نسیم غنبر تهرانی
  • مسئول اجرایی سازمان: سرکار خانم دکتر فائزه پرندوش
  • نمره 19.5 ودرجه عالی