برگزاری مراسم روز دانشجو


لیست اسامی دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم 97-96


نام

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

سال ورود

رشته

رتبه

رضوان

حیدری

95236011170014

2 -   95-96

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

اول

ژیلا

داردرفشی

95236011190008

2 - 95-96

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

اول

هانیه

جابری

95236011190005

2 - 95-96

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

دوم

سیروس

آردر

95236011190001

2 - 95-96

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

     سوم

زهرا

آقابابایی

96136011170021

1 - 96-97

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

اول

فرهاد

تیموری

96136011170022

1 - 96-97

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

دوم

مهسا

بهره دار

96136011160001

1 - 96-97

کاردانی فنی نرم افزار-برنامه  سازی کامپیوتری

سوم

شبنم

رضامنش فرامانی

96136011190052

1 - 96-97

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

اول

مهسا

امیری

96136011190014

1 - 96-97

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

دوم

شیما

رشیدی فر

96136011190017

1 - 96-97

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

سوم

رحیمه

زمانی  خسرو خانی

96236011190025

2 - 96-97

کارشناسی حرفه ای بیمه-بیمه اموال

      اول

شادی

مرادی کثیرآبادی

96236011190045

2 - 96-97

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

دوم

زهرا

فتاحی

96236011190036

2 - 96-97

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی

سوم

رویا

امیری

96236011170006

2 - 96-97

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

      اول

نادیه

ویسی

96236011170075

2 - 96-97

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

دوم

مهران

دژاگه

96236011170029

2 - 96-97

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

سوم