پنجمين همايش تئوري تا عمل

سازمان مديريت صنعتي پنجمين همايش تئوري تا عمل را با عنوان ماموريت مديريت منابع انساني در شرايط دشوار پس از كرونا درقالب ارائه تجربه انگلستان توسط ديوي مينلر و تجربه ملي توسط دكتر ابراهيم شيخ (24 تير 1399 – وبينار) برگزار مي نمايد -88604222 داخلي 3172 -3142-3151  Conf@imi.ir   09125838895 - www.hrdconf.ir