برگزاری دوره های آموزش بیمه

جهت ثبت نام تا پایان مرداد ماه با کارشناس دوره به شماره تماس: 34269963 تماس حاصل فرمایید.

هزینه شرکت در دوره 1/000/000 تومان (یک میلیون تومان) می باشد.